آموزش دف

tak-2

ساز دف یکی از سازهایی است که فیزیک بدنی در آن اهمیتی ویژه دارد

ابتدا هنرجو در جلسات اولیه با تئوری موسیقی و نت خوانی  بصورت ساده آشنا شده سپس نحوه گرفتن ساز و انواع ضربه های مورد استفاده در دف را می آموزد و بتدریج با انجام تمرینها مبتنی بر کتاب آموزشی دف بتدریج با ریتم های مختلف و تکنیک های مختلف دف نوازی آشنا شده فرآیند اولیه یادگیری این ساز به نحوی که هنرجو قادر باشد ریتم های ساده را چه بصورت تکی و چه بصورت همنوازی با یک ساز یا آواز بنوازد که بطور معمول حدود یکسال طول می کشد

مدت دوره : ….    محل اجرای دوره :……….. هزیمه این دوره …….

آموزش تار

بهادر نظرپور -1

ساز تار  یکی از سازهای اصیل سنتی ایرانی است و اگر بدرستی نواخته شود صدای گیرا و دلنشینی دارد

ابتدا هنرجو در جلسات اولیه با تئوری موسیقی و نت خوانی  بصورت ساده آشنا  می شود، سپس نحوه گرفتن ساز های تار و سه تار  و انواع سیمها و روش صحیح در دست گرفتن و نواختن را می آموزد و بتدریج با انجام تمرینها مبتنی بر کتاب آموزشی  و متد های تعیین شده بتدریج با ریتم های مختلف و تکنیک های مختلف نوازندگی سازهای تار و سه تار  آشنا شده ف فرآیند اولیه یادگیری این سازها  به نحوی  است که هنرجو قادر باشد ریتم های ساده را چه بصورت تکی و چه بصورت همنوازی با یک ساز یا آواز بنوازد که بطور معمول حدود یکسال طول می کشد.

مدت دوره : ….    محل اجرای دوره :……….. هزیمه این دوره …….

آموزش سه تار

استاد معین تند دست

ساز  سه تار  یکی از سازهای اصیل سنتی ایرانی است و  چنانچه بامهارت و بدرستی نواخته شود صدایی خوش و دلنشینی دارد

ابتدا هنرجو در جلسات اولیه با تئوری موسیقی و نت خوانی  بصورت ساده آشنا  می شود، سپس نحوه گرفتن ساز  سه تار  و انواع سیمها و روش صحیح در دست گرفتن و نواختن را می آموزد و بتدریج با انجام تمرینها مبتنی بر کتاب آموزشی  و متد های تعیین شده بتدریج با ریتم های مختلف و تکنیک های مختلف نوازندگی ساز سه تار  آشنا شده و فرآیند اولیه یادگیری این سازها  به نحوی  است که هنرجو قادر باشد ریتم های ساده را چه بصورت تکی و چه بصورت همنوازی با یک ساز یا آواز بنوازد که بطور معمول حدود یکسال طول می کشد.

مدت دوره : ….    محل اجرای دوره :……….. هزیمه این دوره …….

دوره های آموزشی هنرکده اغلب بصورت کلاسهای خصوصی و بعضا عمومی تشکیل می گردد