بهادر نظرپور استاد تار و ...

بهادر نظرپور -1

نام ونام خانوادگی: بهادر نظرپور
ساز تخصصی: تار و سه تار
شروع فعالیت هنری: از سال ۱۳۷۶

دوره های آموزشی گذرانده شده تا امروز:
۱-  دوره مقدماتی تار و سه تارنزد جناب آقای وحدتی
۲-  دوره متوسطه تار و سه تار نزد جناب آقای وحدتی
۳-  دوره حرفه ای نوازندگی تار نزد استاد محمد رضا لطفی
۴-  دوره تحلیل ردیف های مختلف  سازی موسیقی ایران نزد استاد محمد رضا لطفی
۵-   دوره تحلیل ردیف های آوازی و شیوه های مختلف جواب آواز نزد استاد محمدرضا لطفی

معین تنددست استاد سه تار و دلربا

استاد معین تند دست

نام ونام خانوادگی: معین تنددست
ساز تخصصی: سه تار و دلربا
شروع فعالیت هنری: از سال ۷۹
دوره های آموزشی گذرانده شده تا امروز:
۱-  دوره مقدماتی سه تارنزد جناب آقای صدر
۲-  دوره متوسطه سه تار نزد جناب آقای گلشن
۳-  دوره حرفه ای نوازندگی سه تار نزد استاد شعاری
دوره ابتدایی وزن خوانی نزد آقای بناکار
دوره متوسط سلفژ و درک ریتم نزد استاد کامران امید.

در برگه  معرفی اساتید هنرکده تلاش گردیده تا استاتید محترم که با هنرکده در امر آموزش موسیقی همکاری نزدیک دارند بصورت مختصر معرفی گردند